Zásady EMS

Při výrobě a realizaci inovací používáme takové materiály a technologie, které jsou šetrné k životnímu prostředí. Jednou z hlavních zásad společnosti IMC je trvalé snižování ekologické zátěže. Tuto skutečnost potvrdila i certifikace systému řízení ochrany životního prostředí ISO 14001.

V IMC je environmentální politika integrována do výrobního systému a je součástí každodenního života závodu.
Politika EMS je součástí dokumentu Politika managementu kvality, životního prostředí a bezpečnosti práce.

TŘÍDÍME A EKOLOGICKY LIKVIDUJEME ODPAD

 • v celém závodu zajišťujeme důsledné třídění veškerého odpadu
 • pro každý typ odpadu existuje přesně vyhrazené místo
 • kompetentní externí firmy zajišťují recyklaci nebo likvidaci odpadu
 • jsme zapojeni do Systému sdruženého plnění EKO-KOM

NEPLÝTVÁME ENERGETICKÝMI ZDROJI

 • efektivnímu snižování spotřeby elektrické energie, zemního plynu a vody využíváme nejmodernější technologie

CHRÁNÍME OVZDUŠÍ

 • nespalujeme tuhá paliva
 • výrobní zařízení nemají výduchy do venkovního prostředí

CHRÁNÍME SPODNÍ VODY

 • neprodukujeme průmyslové odpadní vody
 • kapalné odpady ekologicky likvidují externí firmy
 • odpadní vody vznikající v kuchyni procházejí lapačem tuků
 • dešťová voda z parkovacích ploch se odvádí kanalizací opatřenou odlučovačem ropných látek
Cíle EMS

Cíle EMS jsou každoročně vyhlašovány vedením společnosti.

Základní cíle EMS v IMC jsou následující:

 • Veškeré činnosti společnosti jsou vedeny tak, aby byly brány v úvahu jejich environmentální dopady a aspekty.
 • Samozřejmostí je dodržení všech zákonných požadavků týkajících se ochrany životního prostředí.
 • Naší společnou snahou je neplýtvat energetickými zdroji, snižovat množství produkovaného odpadu, pečlivě třídit odpad a v co nejvyšší míře recyklovat použité suroviny i vzniklé odpady.
 • Prostřednictvím neustálého vzdělávání zaměstnanců působíme na jejich environmentální povědomí a odpovědné chování k životnímu prostředí. Tyto postupy uplatňujeme také vůči našim dodavatelům a externím firmám.