Politika managementu kvality, životního prostředí a bezpečnosti práce

My,

tým společnosti Ishimitsu Manufacturing Czech s.r.o. se zavazujeme, že naše jednání povede k úplné spokojenosti našich zákazníků i všech zainteresovaných stran, při současném dodržování platné legislativy a norem týkajících se bezpečnosti práce, kvality a životního prostředí.

Jsou pro nás přijatelné pouze kvalitní výrobky a služby bez závad. K dosažení těchto cílů budeme využívat vzájemně výhodné dodavatelské vztahy, budeme vylepšovat procesy s důrazem na snižování negativních vlivů na životní prostředí a vždy budeme pracovat v souladu s Principem neustálého zlepšování.

Jako důkaz stanovuje vrcholové vedení tyto zásady:

 • Trvale rozvíjet veškeré zdroje společnosti tak, aby si udržela své postavení na trhu.
 • Rozvíjet výcvik a vzdělávání svých zaměstnanců tak, aby byli odborníky ve svém oboru a ztotožnili se s cíli a záměry společnosti.
 • Zavést a udržovat systémy kvality, životního prostředí a bezpečnosti práce jako součást firemní kultury a strategie společnosti i jednotlivce.
 • Trvale zlepšovat služby, komunikaci a systém řízení společnosti.
 • Neustále plnit příslušné právní a jiné požadavky
 • Hledat neustále rezervy ve snižování produkce odpadů.
 • Spolupracovat především s dodavateli, kteří mají zavedeny systémy QMS a EMS a aktivně je vylepšují.
 • Uplatnit systémový přístup, aby stejná úroveň bezpečnostních a zdravotních požadavků byla aplikována u dodavatelů a jejich zaměstnanců, včetně dočasně zaměstnaných pracovníků.
 • Uplatňovat preventivní přístup u činností majících dopad na životní prostředí.
 • Používat materiály s příznivějšími dopady na životní prostředí.
 • Věnovat trvalou pozornost vytváření podmínek pro zlepšování ergonomie pracoviště a celkové pohody všech zaměstnanců.
 • Uplatňovat zásady bezpečnosti práce a ochrany životního prostředí již při projektování nových technologií a všech navazujících činností, procesů a pracovišť, v daných provozních podmínkách neustále zlepšovat preventivní opatření.
 • Každý zaměstnanec je odpovědný za dodržování pravidel bezpečnosti práce a za ochranu zdraví na svém pracovišti tak, aby svým jednáním nezpůsobil újmu sobě ani svým kolegům.
 • U cílů, které nejsou nastaveny na maximum dosažitelnosti, se nastavená hodnota používá pro kontrolu splnění cíle, ale dlouhodobým cílem je dosažení maxima.