Areál Ishimitsu

Kvalita

Cíle kvality jsou každoročně vyhlašovány vedením společnosti.

Zásady kvality

Kontrole kvality je v IMC přikládán mimořádný význam. Vzhledem ke skutečnosti, že naše komponenty se montují do automobilů různých značek po celém světě, jsou naše nároky na kvalitu nekompromisní. Při výrobě i kontrole se používají nejmodernější výrobní technologie a měřící technika. Výsledkem je nízká úroveň zmetkovitosti, což řadí IMC v oblasti kvality k nadprůměrně spolehlivým dodavatelům v automobilovém průmyslu.

Tento fakt dokládá certifikace systému řízení kvality ISO 9001.

Základní cíle kvality v IMC

nepřetržité snižování úrovně interní zmetkovitosti

neustálé snižování celkového počtu zákaznických reklamací pro všechny vyráběné typy výrobků

soustavné zvyšování povědomí zaměstnanců o vysokých nárocích na kvalitu a nástrojích k jejímu dosahování

Politika managementu kvality, životního prostředí
a bezpečnosti práce

My,

tým společnosti Ishimitsu Manufacturing Czech s.r.o. se zavazujeme, že naše jednání povede k úplné spokojenosti našich zákazníků i všech zainteresovaných stran, při současném dodržování platné legislativy a norem týkajících se bezpečnosti práce, kvality a životního prostředí.

Jsou pro nás přijatelné pouze kvalitní výrobky a služby bez závad. K dosažení těchto cílů budeme využívat vzájemně výhodné dodavatelské vztahy, budeme vylepšovat procesy s důrazem na snižování negativních vlivů na životní prostředí a vždy budeme pracovat v souladu s Principem neustálého zlepšování.

Jako důkaz stanovuje vrcholové vedení tyto zásady

Read More
Trvale rozvíjet veškeré zdroje společnosti tak, aby si udržela své postavení na trhu.
Read More
Rozvíjet výcvik a vzdělávání svých zaměstnanců tak, aby byli odborníky ve svém oboru a ztotožnili se s cíli a záměry společnosti.
Read More
Zavést a udržovat systémy kvality, životního prostředí a bezpečnosti práce jako součást firemní kultury a strategie společnosti i jednotlivce.
Read More
Spolupracovat především s dodavateli, kteří mají zavedeny systémy QMS a EMS a aktivně je vylepšují.
Read More
Neustále plnit příslušné právní a jiné požadavky
Read More
Hledat neustále rezervy ve snižování produkce odpadů.
Read More
Trvale zlepšovat služby, komunikaci a systém řízení společnosti.
Read More
Uplatňovat preventivní přístup u činností majících dopad na životní prostředí.
Read More
Každý zaměstnanec je odpovědný za dodržování pravidel bezpečnosti práce a za ochranu zdraví na svém pracovišti tak, aby svým jednáním nezpůsobil újmu sobě ani svým kolegům.
Read More
Uplatnit systémový přístup, aby stejná úroveň bezpečnostních a zdravotních požadavků byla aplikována u dodavatelů a jejich zaměstnanců, včetně dočasně zaměstnaných pracovníků.
Read More
U cílů, které nejsou nastaveny na maximum dosažitelnosti, se nastavená hodnota používá pro kontrolu splnění cíle, ale dlouhodobým cílem je dosažení maxima.
Read More
Věnovat trvalou pozornost vytváření podmínek pro zlepšování ergonomie pracoviště a celkové pohody všech zaměstnanců.
Read More
Uplatňovat zásady bezpečnosti práce a ochrany životního prostředí již při projektování nových technologií a všech navazujících činností, procesů a pracovišť, v daných provozních podmínkách neustále zlepšovat preventivní opatření.
Read More
Používat materiály s příznivějšími dopady na životní prostředí.
Previous
Next