Areál Ishimitsu

O společnosti

Jsme japonská společnost, která působí v oblasti automobilového průmyslu.

O nás

Ishimitsu Manufacturing Czech s.r.o. vznikla v roce 2003 jako první zahraniční investice mateřské společnosti Ishimitsu Industry Co., Ltd. Naše výrobky splňují a překračují náročné požadavky a přání zákazníků. Jejich kvalitu uznávají přední automobilové společnosti jako jsou Toyota, Mitsubishi, Suzuki, Jaguar, Renault, Volvo, Ford a Land Rover. IMC splňuje všechny požadavky integrovaného systému řízení v souladu s mezinárodními standardy ISO 9001 a ISO 14001 a uplatňuje přístup neustálého zlepšování. Naší snahou je vytvářet přátelské a stabilní pracovní prostředí. Své zaměstnance považujeme za nosný pilíř celé společnosti, jejich názory a nápady jsou respektovány a podporovány. Zvyšování kvalifikace, profesní růst zaměstnanců, čisté a bezpečné pracoviště a pevné sociální zázemí umožňují dosahování stanovených cílů a vizí IMC.

Informace ke zpracování osobních dat

ISHIMITSU MANUFACTURING CZECH s.r.o. se sídlem 2730, Václava Majera, 44001 Louny, IČ 26751186 dbá na ochranu osobních údajů, které nám předáváte. Je důležité, abyste věděli, že osobní údaje, které nám poskytujete, zpracováváme zodpovědně, transparentně a v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679. Máte nárok požádat o informace o evidovaných osobních údajích, jejich opravu, výmaz, pokud jsou uděleny na základě Vašeho souhlasu. Pokud dochází k automatizovanému zpracování, máte právo na přenositelnost údajů a nebýt předmětem rozhodnutí založeného výhradně na tomto rozhodování.  V případě jakýchkoli dotazů a žádostí týkajících se zpracování Vašich osobních údajů se na nás můžete obrátit písemně na adresu sídla společnosti.

Zabezpečení Vašich osobních dat

ISHIMITSU MANUFACTURING CZECH s.r.o. dbá na bezpečnost osobních dat, které nám předáváte. Přijali jsme vhodná technická a organizační opatření, abychom Vaše data dostatečně chránili s ohledem na závažnost jejich zpracování. K Vašim osobním údajům, které jsme od Vás získali, nemá přístup žádná neoprávněná osoba a nepředáváme je bez Vašeho souhlasu dalším subjektům pro další zpracování, pokud to nevyžaduje zákon, nebo ochrana našich právních zájmů.

Právo na informace

Vaším právem je požádat správce o informace, jaké osobní údaje a v jakém rozsahu a pro jaký účel o Vás zpracováváme. Tyto informace Vám poskytneme zdarma ve lhůtě nejpozději 30 dnů, v mimořádných situacích pak nejpozději ve lhůtě 90 dnů. O prodloužení lhůty v mimořádných případech Vás budeme včas informovat. Pokud budete požadovat sdělení informací, které o Vás evidujeme, budeme nejprve potřebovat ověřit, že jste skutečně osoba, které náleží tato informace. Ve Vaší žádosti tedy uveďte dostatečnou identifikaci Vaší osoby. V případě potřeby máme právo vyžádat si doplňující informace k Vaší identifikaci, než Vám poskytneme osobní údaje, které o Vaší osobě zpracováváme.

Naším právem pak je odůvodněně zamítnout požadavky na informace, které jsou bezdůvodné, nepřiměřeně se opakují, případně jejich získání vyžaduje nepřiměřené úsilí nebo by byly obtížně získatelné (typicky ze záložních systémů, archiválií apod.).

Právo na přenositelnost údajů

Máte právo získat osobní údaje, které o vás evidujeme, ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu. Na základě Vaší žádosti mohou být tato data předána jinému správci.

IMG_4128

Aktualizace údajů, právo na opravu

Jelikož se mohou osobní údaje v průběhu času měnit (například změna příjmení), budeme rádi, pokud nás informujete, že u Vás nastala nějaká změna, abychom Vaše osobní údaje měli aktuální a nedocházelo k případným omylům.   Podání informace o změně údajů je nezbytně nutné, abychom mohli řádně vykonávat svoji činnost správce.

S tím souvisí i Vaše právo na opravu osobních údajů, které o Vás evidujeme. Pokud zjistíte, že naše údaje již nejsou aktuální, máte právo požadovat jejich opravu. 

Úřad pro ochranu osobních údajů
Pplk. Sochora 27
170 00 Praha 7

Námitky

Pokud se domníváte, že Vaše osobní údaje nezpracováváme v souladu s platnou legislativou ČR a Unie, máte právo vznést námitku a my následně prověříme oprávněnost Vašeho požadavku. V okamžiku podání námitky bude zpracování Vašich osobních údajů omezeno, dokud nebude ověřeno, zda je námitka oprávněná. Informujeme Vás, že Vaším právem je obrátit se také s námitkou proti zpracovávaným osobním údajům, které o Vás zpracováváme na příslušný dozorový Úřad pro ochranu osobních údajů na adrese:

Právo na omezení zpracování

Máte právo na omezení zpracování Vašich osobních údajů v případě, že se domníváte, že takto evidované nejsou přesné, případně je zpracováváme protiprávně a dále pokud se domníváte, že tyto údaje již nepotřebujeme pro účely jejich zpracování.

Právo na výmaz

Pokud jste nám někdy udělili souhlas se zpracováním svých osobních údajů (například emailová adresa v rámci zasílaného newsletteru), máte právo jej kdykoli odvolat a my údaje, které zpracováváme výhradně na základě Vašeho souhlasu, máme povinnost vymazat. Právo na výmaz se nevztahuje na zpracovávané údaje v rámci povinnosti plnění smlouvy, zákonných důvodů či oprávněných zájmů. Pokud jsou některá Vaše data uchovávána v záložních systémech, které automatizovaně zajišťují odolnost všech našich systémů a plní funkci ochrany ztráty dat pro případy havárií, není v našich silách vymazat tyto data i ze záložních systémů a nezřídka to není ani technicky proveditelné. Nicméně tato data nejsou dále nijak aktivně zpracovávána a nebudou sloužit k dalším účelům zpracování.

Kam se můžete obrátit

Se svými dotazy na ochranu osobních údajů se můžete také obracet na email hr@ishimitsu.cz nebo na sídlo naší společnosti:

ISHIMITSU MANUFACTURING CZECH s.r.o.
2730, Václava Majera
44001 Louny

Webové stránky - soubory protokolů

Pokud přistoupíte na naše webové stránky a prohlížíte si je, zpracováváme následující protokolové soubory a ukládáme je na našich serverech. Mezi informace, které ukládáme, patří:

  • Vaše IP adresa
  • Otevíraná stránka našeho webu
  • Kód odpovědi http
  • Identifikace Vašeho prohlížeče

 

Tyto informace zpracováváme po dobu maximálně jednoho roku a pouze pro účely naší právní ochrany.

Soubory cookie

Když navštívíte naše webové stránky, jste informováni, že využíváme technologie ke shromažďování a ukládání informací pomocí souborů cookie do Vašeho zařízení. Soubory cookie jsou malé textové soubory, které nikam neodesíláme, tyto soubory můžete z prohlížeče odstranit nebo jejich využití zakázat úplně. Soubory cookie neshromažďují žádné Vaše osobní údaje, bez těchto souborů však nedokážeme zajistit plnohodnotnou funkčnost webových stránek.

Uchazeči o zaměstnání

Správce dělá vše pro to, aby zpracování Vašich údajů probíhalo řádně a především bezpečně. Jsou Vám garantována práva popsaná v tomto článku, která můžete u správce uplatnit. Uchází-li se určitá osoba on-line o pracovní pozici v ISHIMITSU MANUFACTURING CZECH s.r.o. prostřednictvím webové stránky www.ishimitsu.cz, její data uchováváme a používáme pouze pro potřeby konkrétního výběrového řízení, pokud výslovně nevyjádří souhlas s archivací údajů i pro jiná výběrová řízení.

Vnitřní oznamovací systém společnosti ISHIMITSU MANUFACTURING CZECH s.r.o.

Pověřené osoby: 

Ing. Mgr. Richard Wasserbauer (Vice President)

Ing. Lenka Ekrtová (HR Specialist)

Možnosti oznámení v rámci zákona č. 171/2023 Sb., o ochraně oznamovatele:
  • na e-mailovou adresu whistleblowing@ishimitsu.cz
  • telefonicky na tel. číslo 415 930 420 v pracovních dnech v době od 9:00 do 14:00 h
  • osobně po předchozí telefonické domluvě, v pracovních dnech v době od 9:00 do 14:00 h
  • poštou na adresu :
Whistleblowing ISHIMITSU MANUFACTURING CZECH s.r.o. Václava Majera 2730 440 01 Louny

Vnitřní oznamovací systém je nastaven v souladu se zákonem 171/2023 Sb., o ochraně oznamovatele a podle něj jsou definována práva, povinnosti popřípadě sankce jednotlivých stran (oznamovatel, příslušná osoba, další osoby) plynoucí z učiněného oznámení, popřípadě z neopodstatněného oznámení.