Areál Ishimitsu

Environment

Cíle EMS jsou kažodoročně vyhlašovány vedením společnosti.

Zásady EMS

Při výrobě a realizaci inovací používáme takové materiály a technologie, které jsou šetrné k životnímu prostředí. Jednou z hlavních zásad společnosti IMC je trvalé snižování ekologické zátěže. Tuto skutečnost potvrdila i certifikace systému řízení ochrany životního prostředí ISO 14001.

V IMC je environmentální politika integrována do výrobního systému a je součástí každodenního života závodu. Politika EMS je součástí dokumentu Politika managementu kvality, životního prostředí a bezpečnosti práce.

EMC - Ishimitsu

Základní cíle EMS v IMC

Veškeré činnosti společnosti jsou vedeny tak, aby byly brány v úvahu jejich environmentální dopady a aspekty.​

Naší společnou snahou je neplýtvat energetickými zdroji, snižovat množství produkovaného odpadu, pečlivě třídit odpad a v co nejvyšší míře recyklovat použité suroviny i vzniklé odpady.

Prostřednictvím neustálého vzdělávání zaměstnanců působíme na jejich environmentální povědomí a odpovědné chování k životnímu prostředí. Tyto postupy uplatňujeme také vůči našim dodavatelům a externím firmám.

Samozřejmostí je dodržení všech zákonných požadavků týkajících se ochrany životního prostředí.

Třídíme a ekologicky likvidujeme odpad
Chráníme spodní vody
Chráníme ovzduší
Neplýtváme energetickými zdroji

Sázíme budoucnost

Naše společnost se rozhodla využít volný prostor za výrobní halou k výsadbě několika stromů, které by po dosažení patřičného vzrůstu tvořily stín pro plánovaný venkovní relaxační koutek. Rozšiřování zelených ploch je dlouhodobou filosofií společnosti Ishimitsu, zároveň je to tedy i jeden z environmentálních cílů nejen pro letošní rok.

Záměr jsme se rozhodli realizovat za pomoci dotačního programu #sazimebudoucnost spravovaného Ministerstvem životního prostředí. Na výsadbě se podíleli i sami zaměstnanci, což bylo jednou z podmínek udělení dotace. Společně se nám tak podařilo vysadit dvanáct kusů stromků, o které se nyní společnými silami náležitě staráme.

Tento projekt je spolufinancován Státním fondem životního prostředí ČR na základě rozhodnutí ministra životního prostředí.

IMC - sázíme budoucnosst